อุปกรณ์..GPS Tracking system

 

                                        ได้รับประกาศจากสถาบันมาตรฐานระดับโลก
   คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการทดสอบ

 Drop Test    การตกหล่น และกระแทกจากที่สูง
 Vibration Test    การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง
 Temperature Test
การใช้งาน ณ อุณหภูมิ -20 ถึง 80 องศา
 EMT Test
   ความปลอดภัย การแพร่สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

คุณประโยชน์
เพิ่ม..ประสิทธิภาพการจัดการ และบริการ
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วางแผนเส้นทาง
สินค้าส่งถึงลูกค้า ถูกที่ ตรงเวลา
ลด..ต้นทุน อุบัติเหตุ ควบคุมความเร็ว / การขับขี่อันตราย
จอดรถ โดยไม่ดับเครื่องยนต์
รู้ทัน..พฤติกรรมทุจริต ออกนอกเส้นทาง / ใช้งานส่วนตัว
ขโมยน้ำมันไปขาย / เติมน้ำมันไม่ตรงตามจริง
ป้องกัน..โจรกรรม สั่งดับเครื่องยนต์ ไม่ให้รถเคลื่อนที่ต่อไป
ติดตามรถ และสินค้าคืน จากการโจรกรรม

Mobile Units บนยานพาหนะ
- สามารถบอกระยะทางการเดินทางแต่ละวันได้
- รายงานการเดินทาง ติดเครื่อง ดับเครื่องการจอดรถรายนาที
-ต่อ Option ได้  4 จุด


Mobile units -สำหรับการตอบสนองพิเศษ(cont)
-camera picture interface เพื่อถ่ายภาพเหตุการณ์จริงบนรถ/ในสนามได้ เพื่อรายงานเมื่อมีการขนถ่ายสินค้านอกสถานี
-สามารถกำหนดให้ส่งภาพโดยใช้ input trigger หรือตั้งเวลาส่งภาพได้เพื่อประหยัดการใช้งาน GPRS

ระบบบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

-เพื่อประเมินการจอดป้ายรับผู้โดยสาร และการปล่อยรถอย่างสมดุลย์กับปริมาณผู้โดยสาร
-สื่อสารแบบ online กับคนขับ เมื่อมีเรื่องตัดสินใจขณะ on the trip
-วางแผนการ maintenance ตามรอบ   

ลดต้นทุนค่าน้ำมันจากการใช้รถผิดวัตถุประสงค์ เช่น ออกนอกเส้นทาง,การหยุดพักในที่ไม่จำเป็น
หรือนานเกินควรการหยุดพักในที่ห้ามจอด,การนำรถไปใช้นอกเหนือจากภารกิจที่มอบหมาย

   

ลดต้นทุนค่าน้ำมันจากการใช้ความเร็วเกินกำหนด หรือการจอดรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

   

ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุโดยการจำกัดความเร็ว

   

เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินโดยการตรวจสอบตำแหน่งรถได้ในกรณีโดนโจรกรรม

   

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทำงานของรถโดยการตรวจสอบเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางเวลา
เริ่มงาน การหยุดพักเวลาเลิกงาน

   

เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้าและการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการตรวจสอบเวลาเข้าถึงที่หมาย
ระยะเวลาที่ใช้จอดในแต่ละลูกค้า (สามารถกำหนดที่ตั้งของลูกค้าในแผนที่เองได้ทันที)

   

ลดการทุจริต โดยการตรวจสอบอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น การเปิด-ปิดประตู การเปิด PTO ,
การตรวจสอบระดับลูกลอยในถังน้ำมัน